Beste Leden,

Voor u ligt al weer het eerste nummer van dit jaar. Ik wens u allen een mooi en gezond 2023 toe.

Ik hoop dat we dit jaar met ons project “Stip op de horizon” voorstellen kunnen uitwerken gericht op noodzakelijke aanpassingen van en binnen de vereniging om zo weer toekomstbestendig te zijn. Verschillende teams werken daar aan en vervolgens moet onze Ledenraad daar een besluit over nemen. Zowel de voorzitters van de afdelingen en identiteitsgroepen als de Ledenraad praten we steeds bij over de stand van zaken. Heeft u bij nader inzien toch interesse om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van een item meldt dit dan aan de projectleider, onze vicevoorzitter Derk Wisman. En heeft u vragen? Stel ze aan uw afdelingsvoorzitter, uw vertegenwoordiger in de Ledenraad of aan het bestuur.

We zijn onlangs gestart om de agenda op onze website (www.contactoudmariniers.com) te vullen met allerhande activiteiten. Niet alleen activiteiten en evenementen op landelijke schaal zoals bijvoorbeeld de Mariniersdag en , de veteranendag in Den Haag, maar ook de activiteiten en evenementen van de afdelingen en identiteitsgroepen. We hebben ze gevraagd om deze te melden aan ons bestuurslid Ed Bergman. We beseffen dat dit zal moeten groeien maar we hopen er mee te bereiken dat we een overzicht krijgen van alle activiteiten en evenementen wat uitnodigend kan zijn (bijvoorbeeld op bezoek bij de buren en deelnemen aan een wandeltocht) maar wat ook kan bijdragen aan een betere spreiding en zo het voorkomen van meerdere interessante activiteiten op dezelfde dag.

Ik heb begin dit jaar een goed gesprek gehad met de coördinatoren Lief en Leed van onze vereniging. Het was fijn om met elkaar te spreken over de invulling van Lief en Leed en hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Ik zag wel verschillen. Sommige afdelingen hebben dit prima geregeld anderen moeten dat nog vorm geven. Voor hen was het gesprek verhelderend. Om de zorg voor Lief en Leef in te vullen zijn vrijwilligers nodig en verder is het belangrijk dat de coördinator een goed beeld heeft van eventuele problemen. Dat vraagt om organisatie. In juni krijgt het gesprek een vervolg.

De meeste afdelingen en identiteitsgroepen organiseren eerdaags hun algemene ledenvergadering. De besturen leggen verantwoording af aan hun achterban en maken de plannen bekend voor dit jaar. Probeer er bij te zijn en denk mee. Waar mogelijk probeert het bestuur ook met een vertegenwoordiger erbij te zijn.

Op 4 mei is de Nationale Herdenking en staan we stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook herdenken we slachtoffers van oorlogssituaties daarna. Het bestuur zal op verschillende plaatsen aanwezig zijn om hier invulling aan te geven maar ook op vele andere plaatsen in ons land krijgt dit aandacht. Ik weet dat op vele plaatsen leden van het COM hieraan hun bijdrage geven. Ik stel dat zeer op prijs.

Op 5 mei vieren we de bevrijding van de Duitse bezetter in 1945 en staan we stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Laten we daar ook op vele plaatsen onze bijdrage aan leveren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Ik noemde reeds de Mariniersdag die dit jaar zal worden gehouden op 10 juni a.s. in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. We gaan voor een dag met een hoog reüniegehalte, muziek, drank en eten. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Op 24 juni a.s. staat de Nationale Veteranendag in Den Haag gepland. Ik hoop dat we als COM goed vertegenwoordigd zullen zijn met eenheden in verschillend tenue.

Laten we er met elkaar een mooi verenigingsjaar van maken.

Uw voorzitter,
Piet Kruithof.