Beste Leden,

Het kerstnummer ligt voor u en dat betekent dat 2022 al weer bijna voorbij is. Wat vliegt de tijd.

Even een terugblik.

Op 16 november jl. was een delegatie van het bestuur aanwezig bij het korpsconcert van de  Marinierskapel der Koninklijke Marine in het Nieuwe Luxor te Rotterdam. Deze zaal is helaas wat kleiner en daardoor konden we minder leden dan we wensten gelegenheid bieden om dit concert bij te wonen.

Op 19 november jl. was ik aanwezig bij de kranslegging bij het Mariniersmonument Limburg te Sittard. Een mooie en herdenkwaardige herdenking georganiseerd door de Stichting Mariniersmonument Limburg in samenwerking met de afdeling Limburg. Dit jaar geen lustrumherdenking, dus ook geen landelijk evenement. Wellicht was dat de reden dat de belangstelling van andere afdelingen daardoor erg beperkt was.

Op 23 november jl. heeft het bestuur de locatie Nieuw Milligen bezocht. Hier zal de nieuwe marinierskazerne verrijzen. We zijn bijgepraat door de generaal MacMootry en overste Schoe over de planvorming en behoeftestelling. Heel interessant om te vernemen hoe men dit proces heeft doorlopen. Bijzonder was te vernemen dat er een gedenkplaats komt die men overdag kan bezoeken en ook fijn om te horen dat er aandacht is voor de verenigingen. Fijn was ook om te horen dat men in de behoeftestelling rekening houdt met een Mariniersdag. Na de theorie ging het hele gezelschap aan de wandel en kregen we een rondleiding over het terrein. Volgend jaar zal met het slopen van de bestaande bebouwing worden begonnen. Daarna duurt het nog een aantal jaren voordat de kazerne in gebruik kan worden genomen. Men mikt nu op 2030. Ondanks de vele vragen dit we krijgen over de bouwplannen was de belangstelling na de oproep in de Houwe Zo om de bouwlocatie te bezoeken overigens matig.

Op 24 november jl. kwam de ledenraad bijeen. In deze vergadering werd de begroting voor 2023 vastgesteld. De minimum-contributie handhaven we op € 27,50. De Ledenraad werd voorts bijgepraat over de stand van zaken van het project Stip op de horizon, onze toekomstvisie.  Na een periode van het verzamelen van de informatie uit talloze gesprekken zijn inmiddels de eerste teams geformeerd die met deze input aan de slag gaan. Eerder heb ik al mijn teleurstelling uitgesproken dat zo weinigen hieraan medewerking willen verlenen. Inmiddels hebben 32 personen zijn aangemeld bij onze vicevoorzitter/projectleider. In de vergadering van de ledenraad is het eerste voorstel behandeld. De Ledenraad heeft de kernboodschap vastgesteld die we gaan uitdragen via onze communicatielijnen.

Tenslotte de korpsverjaardag. Ik heb op 10 december jl. namens de vereniging een krans mogen leggen bij het monument op het Oostplein te Rotterdam, dit ter herdenking aan alle gesneuvelde mariniers. Gelukkig weer op deze locatie die voor ons mariniers zo belangrijk is. Dit geeft meer beleving dan de zaal in de Van Ghentkazerne waarnaar we moesten uitwijken vanwege corona. Ook het ceremonieel komt op het Oostplein beter tot zijn recht.

Twee nieuwe leden van verdienste

In de voorbije periode zijn twee leden beloond voor hun inzet t.b.v. de vereniging. Het betreft de heer C.C. van de Pas uit Veldhoven en de heer F.W. Eckenhausen uit Broek in Waterland. Beiden ontvingen de oorkonde met de bijbehorende versierselen.

Vieringen korpsverjaardag

In deze periode organiseren vele afdelingen een samenkomst om de korpsverjaardag te vieren. Waar mogelijk is daar een afgevaardigde van het bestuur bij. Soms lukt dat niet. Ik hoop in ieder geval dat u met elkaar op uw eigen wijze hieraan een geslaagde invulling heeft gegeven. Zeker na de Corona-periode is het fijn om elkaar zo weer te treffen.

En dan komt 2023

We hopen komend jaar in samenspraak met de ledenraad te komen tot besluiten in het kader van de Stip op de horizon.

Verder is een belangrijke wens van het bestuur om de informatiestroom over de diverse activiteiten en evenementen te stroomlijnen. Graag willen we toewerken naar één landelijke agenda op de website. Met een dergelijk overzicht hoeven activiteiten van afdelingen en/of identiteitsgroepen niet meer met elkaar te conflicteren en creëert dit mogelijkheden om meer naar elkaars evenementen te gaan. Ik doe een oproep aan de afdelingssecretarissen / lokale webmasters om de informatie over activiteiten in 2023 zo snel mogelijk met ons bestuurslid PR & Werving (Eimerd van de Griend) te delen. Hij zal met de landelijk webmaster dan zorgen voor een landelijk overzicht.

Noteer alvast de Mariniersdag. Deze staat gepland op zaterdag 10 juni in de VGKAZ.

Tenslotte

Ik wens  u allen fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een goed begin van 2023. Hopelijk keert de rust in de wereld snel terug zodat we er volgend jaar weer een mooi jaar van kunnen maken.

Uw voorzitter

Piet Kruithof.