Privacyverklaring Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM)

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger en aanscherping van de Wet bescherming persoonsgegevens en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt. Dit geldt ook voor de SVMK.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Het COM kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten zoals deze op onze website worden aangeboden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of bestelformulier op de website aan het COM verstrekt. Het COM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam – uw adresgegevens – uw telefoonnummer – uw e-mailadres – uw betalingsgegevens

WAAROM HET COM GEGEVENS NODIG HEEFT
Het COM verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of om uw donatie te kunnen innen.

HOE LANG HET COM GEGEVENS BEWAART
Het COM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u aangeeft niet langer lid van het COM te willen/ kunnen zijn dan zullen uw gegevens, met in achtneming van andere (financiële) regelgeving worden vernietigd.

DELEN MET ANDEREN
Het COM verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Vragen over het privacy beleid bij het COM kunt u stellen via mail:
dhr. C.J.W. (Kees) Wit : cjwwit@gmail.com