Statuten

Statuten van de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM).

Met zetel te Rotterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 28 mei 2019 Mr. Robert-Jan Tesink, notaris in de gemeente Apeldoorn.

STATUTEN CONTACT OUD- EN ACTIEF DIENENDE MARINIERS.
Inhoudsopgave

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1.    Naam en zetel
Artikel 2.    Doel en middelen
Artikel 3.    Duur en verenigingsjaar

STRUCTUUR
Artikel 4.    Organen

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 5.    Leden en donateurs
Artikel 6.    Geografische en niet-geografische indeling
Artikel 7.    Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 8.    Ledenregister
Artikel 9.    Verenigingstenue
Artikel 10.  Verplichtingen van de leden
Artikel 11.  Einde lidmaatschap
Artikel 12.  Einde donateurschap

LEDENRAAD
Artikel 13.  Samenstelling ledenraad
Artikel 14.  Vertegenwoordigers ledenraad
Artikel 15. Vergaderingen van binnenlandse afdelingen en IDG-en
Artikel 16.  Besluitvorming binnen de buitenlandse afdelingen
Artikel 17.  Bevoegdheid ledenraad
Artikel 18.  Jaarvergadering van de ledenraad
Artikel 19.  Overige vergaderingen van de ledenraad
Artikel 20.  Bijeenroeping van de vergaderingen van de ledenraad
Artikel 21.  Toegang tot- en stemrecht in de vergaderingen van de ledenraad
Artikel 22.  Besluiten van- en stemmingen in de vergaderingen van de ledenraad
Artikel 23.  Leiding en notulering van de vergaderingen van de ledenraad

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 24.  Bestuur, benoeming bestuurders
Artikel 25.  Bestuursfuncties, taakvervulling
Artikel 26.  Einde bestuurslidmaatschap, schorsing
Artikel 27.  Bestuursvergaderingen
Artikel 28.  Bestuursmacht
Artikel 29.  Vertegenwoordigingsbevoegdheid

FINANCIËN
Artikel 30.  Geldmiddelen
Artikel 31.  Boekhouding

REGLEMENTEN
Artikel 32.  Huishoudelijk reglementen/andere reglementen

STATUTENWIJZIGING
Artikel 33.  Besluiten tot statutenwijziging
Artikel 34.  Inwerkingtreding besluiten tot statutenwijziging

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 35.  Ontbinding
Artikel 36.  Vereffening

SLOTBEPALING
Artikel 37.  Onvoorziene gevallen
Artikel 38.  Redelijkheid en billijkheid

Lees verder