Donderdag 3 februari werd een cheque ter waarde van € 800,00 uitgereikt aan de Stichting Sociaal Fonds Oud Mariniers. De cheque werd met trots uitgereikt door Piet Kruithof, voorzitter van het COM. Aanwezig waren Frank Aaldering en Andre Meyer, respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting. De uitreiking vond plaats in de Van Braam Houckgeest Kazerne te Doorn.

André Meyer, Frank Aaldering en Piet Kruithof

Het mooie bedrag van €800,00 is bij elkaar gebracht door de online verkoop van 400 flessen speciale “korps mariniers” whisky. De flessen gingen in december 2021 als zoete broodjes over de toonbank waarbij elke verkochte fles een bedrag van €2,00 opleverde.

Stichting Sociaal Fonds COM

“Je hebt er oog voor of je bent er blind voor. . . . . .”

Doelstelling
Als een SOBAT in de problemen zit, moet hij kunnen aankloppen bij een collega oud-marinier, die oog heeft voor deze problemen. Dit was de strekking van een der eerste besluiten van de landelijke bestuursvergadering van de kersverse vereniging “Contact Oud-Mariniers” in oprichting. Omdat er onder de SOBATS veel vragen en problemen van sociaal/financiële aard voorkwamen, is op 19 juni 1984 een afzonderlijke stichting opgericht: Stichting Sociaal Fonds COM.

Organisatie
Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Oud Mariniers bestaat uit 5 oud-mariniers, die kundig zijn op het gebied van sociaal/financiële problemen Daarnaast beschikt het bestuur over een aantal rapporteurs, eveneens oud-mariniers, die de financiële hulpvraag onderzoeken en daarover rechtstreeks rapporteren aan het bestuur.

Wat doet de Stichting?
De stichting verstrekt giften en of renteloze leningen met als doel onverwachte situaties zoals ziekte, ongeval, overlijden en dergelijke het hoofd te kunnen bieden. Het geeft adviezen en begeleiding bij vastgelopen financiële situaties en treedt desgevraagd en zo nodig hierbij in overleg met
schuldeisers en kredietverstrekkers. Vaak wordt er een maatwerkpakket van maatregelen samengesteld.

Voor wie werkt de Stichting?
De stichting werkt voor alle oud-mariniers en nabestaanden die vragen of problemen van financiële aard hebben en waarvoor zij zelf geen oplossing hebben.

Hoe werkt de Stichting?
De stichting beschikt over eigen kapitaal, waarmee – binnen bepaalde grenzen – financiële hulp kan worden verleend. Daarnaast kan het bestuur een beroep doen op andere daarvoor in aanmerking komende militaire fondsen indien het bedrag voor de benodigde financiële hulp te hoog is. Allereerst komt de telefonische of schriftelijke een aanvraag om financiële hulp binnen bij de secretaris. Vervolgens kan de aanvraag worden voorgelegd aan een rapporteur die een afspraak maakt voor een huisbezoek bij de aanvrager. Tijdens het huisbezoek onderzoekt rapporteur met de aanvrager de financiële problematiek. Hij verzamelt gegevens voor en maakt een sociaal/financieel rapport. Dit rapport – al dan niet met een advies – wordt ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur dat met regelmaat vergadert bespreekt de binnengekomen rapporten en neemt beslissingen. Bij acute financiële nood kan, na overleg met de bestuursleden, ook telefonisch worden besloten. De aanvrager wordt van het besluit van het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld.

Zorgvuldigheid
Financiële hulpverlening is altijd maatwerk! Elke achtergrond, elke oorzaak en elke situatie is weer anders.
Daarom wordt iedere aanvraag om financiële hulp met grote zorgvuldigheid bekeken en afzonderlijk beoordeeld. Uiteraard worden de aanvragen zeer vertrouwelijk behandeld en hoeft het bestuur ook aan niemand verantwoording af te leggen..

Wij zijn er ook voor u!
Frank Aaldering
Voorzitter SSFCOM

Samenstelling bestuur SSF:
Voorzitter : Frank Aaldering
Secretaris : André Meijer
Penningmeester : Ruud Zwart
Commissaris : Jan Sappema
Commissaris : Peter Lammens