Van de voorzitter, korte terugblik en kijkje voorwaarts.

In 2018 heeft de vereniging grote stappen gezet om meer toekomstbestendig te worden. Er lag een analyse met aanbevelingen die de unanieme steun had gekregen van de toenmalige Raad van Afgevaardigden. Het Dagelijks Bestuur ging aan de slag. Er kwamen nieuwe ontwerp-statuten en ook de jaarlijkse Reünie Omgeven met Sport en Spel werd in een geheel nieuwe opzet georganiseerd.

 

De ontwerp-statuten zijn in alle gremia van de vereniging uitgebreid besproken. Dat is goed geweest want vanuit de leden is ontzettend goede input geleverd. In de vergadering van de Raad van Afgevaardigden van 4 april 2019 is men volledig akkoord gegaan met de aangeboden ontwerp-statuten. Vervolgens zijn op 28 mei 2019 de goedgekeurde statuten gepasseerd bij de notaris en vervolgens is e.e.a. verwerkt bij de Kamer van Koophandel.

De nieuwe statuten vormden de basis voor een aanpassing in de bestuursstructuur. Dagelijks Bestuur werd Bestuur, Algemeen Bestuur en Raad van Afgevaardigden werden vervangen door een Ledenraad. De installatie van de nieuwe Ledenraad vond plaats op 2 juli 2019.

De nieuwe statuten maken het ook mogelijk dat  naast afdelingen identiteitsgroepen deel kunnen uitmaken van de vereniging. Denk hierbij aan de Identiteitsgroep Marinier-Commando en de Identiteitsgroep Marinier Speciale Operaties (IMSO) en de identiteitsgroep Cambodja (CAMBO). Daarnaast kunnen ook verenigingen besluiten om aan te haken bij het COM. Het is mijn stellige overtuiging dat dit gaat leiden tot extra leden voor onze vereniging en dat in ieder geval de gestage daling van het aantal leden zal worden tegengegaan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat waar heel Nederland kampt met het probleem om leden vast te houden dit natuurlijk ook merkbaar is bij het COM.

Ledenwerving

Foto: Ministerie van Defensie

Ledenwerving pakken we ook op met voorlichting aan actieve mariniers. Aan het einde van de mariniersopleiding kunnen de jonge mariniers lid worden van het COM. Men krijgt het eerste jaar een gratis lidmaatschap en het is onze opdracht om hen te binden met een aantrekkelijk aanbod. Dit leverde het COM in het eerste halfjaar van 2019 120 nieuwe leden op! Met de toestemming van Commandant  van het Mariniersopleidingscentrum mogen we straks dit ook doen bij de afsluiting van de Korporaalsopleiding waardoor we een steeds grotere groep actieve mariniers kunnen bereiken.

Tenslotte loopt ook onze reguliere ledenwerving gewoon door. Als we met elkaar zorgen voor leuke activiteiten kunnen we lui die nog geen lid zijn bewegen om lid te worden. Onze commissie PR en Ledenwerving broeit op ideeën.

Inmiddels is er ook een nieuwe afdeling bijgekomen. De afdeling Flevoland laat van zich horen. Ondanks hun verjongde aanpak is het nog niet zo eenvoudig om de oud-mariniers die in Flevoland wonen te bereiken en te betrekken bij de activiteiten.

 

Mariniersmonument in Sittard. Foto: NIOD

Herdenkingen

Naast alle activiteiten die door afdelingen en identiteitsgroepen worden ondernomen  kenmerken de landelijke activiteiten zich vooral in het bijwonen van herdenkingen, kransleggingen en vieringen. Denk hierbij aan Amsterdam, Rotterdam (Oostplein), Den Helder, Margraten, Wageningen en Sittard. Gelukkig zijn hier ook veel van onze leden bij aanwezig.

 

 

 

Reünie omgeven met Sport en Spel

Ook de jaarlijkse Reünie omgeven met Sport en Spel nieuwe stijl is een succes.  We hopen dit succes  in de komende jaren uit te breiden naar een grotere reünievorm en dat alle marinier gerelateerde verenigingen gebruik gaan maken van de mogelijkheid om zich te presenteren op het netwerkplein zodat deze dag breed gedragen gaat worden.

Foto: Rob Miltenburg

Zorg

Zorg voor hen die dit nodig hebben is voor mij een belangrijk aandachtspunt. Zorg voor elkaar is wat ons ook bindt. Het COM werkt samen met onze eigen Stichting Sociaal Fonds COM (SSFCOM). Daarnaast krijgt binnen de vereniging ook Nuldelijnsondersteuning  (NOS) aandacht. Hiervoor is een coördinator aangewezen die met een team opgeleide helpers ondersteuning biedt. Deze coördinator werkt ook voor de PANKM (post actief netwerk Koninklijke Marine). Verder ben ik van mening dat er intern nog wel wat werk te doen is om de aandacht voor het lief en leed binnen de afdelingen beter inzichtelijk te maken en daarover te communiceren naar onze leden zodat we een breder publiek kunnen bereiken. Het COM staat verder positief in het versterken van de samenwerking tussen alle partners die op het vlak van zorg actief zijn.

Website en communicatie

Dan onze website. Deze begint steeds professioneler te worden. Ik vraag u om deze site regelmatig te bekijken. Als de webmasters van de afdelingen hun pagina hebben gevuld krijgen we een mooi overzicht van alle activiteiten binnen de  vereniging. De website bevat een grote kalender waarin we alle activiteiten willen vermelden zodat iedereen binnen de vereniging weet wat er in den lande gebeurt. En als je in de  je in de gelegenheid bent .. kom dan  ‘buurten bij de buren’.

Naast de website is het COM ook actief op de volgende social media: Facebook, Twitter en Instagram.
Ik vind het belangrijk dat de communicatie naar de leden via de juiste kanalen blijft lopen en Facebook is daar niet altijd het juiste kanaal voor. Dit platform wordt nogal eens gebruikt om frustraties naar anderen te uiten en daar worden de verhoudingen niet beter van. We hebben een mooie website met ruimte om de mededelingen of wetenswaardigheden voor en door de afdeling/Identiteitsgroepen te doen.

Voor het onderdeel communicatie mag ik natuurlijk ook onze Houwe Zo niet vergeten. Dit blad, dat 5x per jaar verschijnt, voorziet in een grote behoefte en is aanvullend op bovenvermelde kanalen. Het bestuur beraadt zich over een nieuwe communicatievisie waarin alle kanalen een plaats krijgen.

2020

Lustrumviering

Volgend jaar staat de viering van de 355e verjaardag van het Korps Mariniers in de agenda. Op 12 december 2020 om precies te zijn. We  zijn  goed vertegenwoordigd in de stichting die de lustrumviering van deze korpsverjaardag in 2020 gaat organiseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar een mooi feest zullen hebben.
In 2020 bestaat onze vereniging 70 jaar. Ook dat zal aandacht moeten krijgen.

 

De Herenstraat in Rhenen na de strijd in mei 1940. Foto: Gelders Archief

In 2020 zal in ons land ook de herdenking van 75 jaar bevrijding een hoogtepunt bereiken. Al vanaf september 2019 (de bevrijding van Zuid-Nederland was in 1944) zijn we daar actief in.
Daar waar mogelijk proberen we er met veel oud-mariniers bij te zijn.

 

 

 

Foto: Jaap C. de Bruin

In 2020 gaat de Duch Marines Rowing Challenge (DMRC) 750 km door Nederland roeien en ik denk dat wij als vereniging,  met in bijna iedere provincie een afdeling, een grote mate van ondersteuning aan de roeiers kunnen bieden waarbij we  ons als COM positief kunnen onderscheiden. We gaan in overleg met elkaar om de mogelijkheden te bespreken.

Slot

Voor de toekomst denk ik dat we de juiste weg zijn ingeslagen. We gaan ook kijken naar de invulling van het bestuur aan de hand van de juiste functieprofielen.

We gaan actief verder met het werven van leden en zoeken daarbij nadrukkelijk ook het contact met het Korps Mariniers en de actieve mariniers om zo de kloof te dichten tussen de verschillende generaties, want we zijn immers allemaal marinier.

De samenwerking met de overige mariniers gerelateerde verenigingen zal, met behoud van onze eigen zelfstandigheid, worden versterkt om zo nog beter naar buiten te kunnen treden. Samen met een projectleider gaan we stappen zetten richting een servicepunt waar alle oud-mariniers hun vraag kunnen stellen.

We zullen de komende jaren een diversiteit van kleding gaan zien waarbij iedere leeftijdsgroep een passende outfit heeft. Is dat erg? Nee, het gaat uiteindelijk om hetgeen ons bindt. We zijn een vereniging voor oud- en actief dienende mariniers en geen veteranen club.

Tekst: Piet Kruithof