Informatie Nationale Veteranendag 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteranen radiozender ja of nee???

 

In de media wordt er regelmatig op zowel positieve als negatieve wijze aandacht besteed aan veteranen. Die aandacht is helaas niet altijd gestoeld op goede feiten- en achtergrondkennis.

Diverse veteranenorganisaties proberen die kennis en de feiten over veteranen te verspreiden, zodat er een genuanceerd beeld in de samenleving ontstaat over onze Nederlandse veteranen.

Naast de vele geschreven media zou een radiozender een goede aanvulling kunnen zijn om gebaseerd op feiten en onderzoek de Nederlandse samenleving een genuanceerder beeld te geven over de veteranen.

Voorts kan zo’n veteranen radiozender bij actuele situaties veteranen zelf aan het woord laten en experts interviewen.

Alvorens te investeren in een veteranen radiozender, wil het vfonds in samenwerking met het Veteranen Platform weten of er binnen de Nederlandse veteranengemeenschap behoefte bestaat aan zo’n zender.

Daarom is deze enquête gemaakt.

Ik verzoek u om deze enquête bij uw leden aan te bevelen. Hoe meer veteranen deze enquête invullen, des te beter kan er een gewogen besluit worden genomen op de vraag of een veteranen radiozender binnen Nederland levensvatbaar is.

De link naar de enquête is: http://veteranenplatform.nl/ veteranenradio/

 

 

 

 

 

 

Eerste Invictus Games 2014

Nederlandse deelname

Lees meer op  http://www.defensie.nl/onderwerpen/invictus-games 

 

 

 

 

 

Checkpoint ook voor actief dienende veteranen

 

 

Ook veteranen in dienst hebben recht op de (digitale versie van) Checkpoint! Dus ook op die manier kunnen ze op de hoogte blijven. Onlangs heb ik nog de instructies hoe deze te downloaden aan defensie doen aanbieden om intern te verspreiden. Hopelijk is dat inmiddels in gang gezet! Deze is ook aan de leden van het Veteranen Platform aangeboden, evenals aan een aantal andere veteranenorganisaties. Tot op heden heb ik het artikel alleen in het blad van de NUV teruggezien.

Volledigheidshalve voeg ik de link naar de instructie: http://www.veteraneninstituut.nl/  Zie rechts onderaan.

 

 

 

PERSBERICHT

 

Ondersteuning van veteranenorganisaties

Installatie Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform

Den Haag oktober 2013 – Op 25 september 2013 heeft de Voorzitter van het Veteranen Platform, brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, in Doorn de Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform geïnstalleerd. Deze klachtencommissie wordt voorgezeten door mevrouw mr. T.H. (Tanja) ten Wolde (advocaat militair recht bij Plieger & Saija Advocaten). De leden zijn de heren Loek Habraken, Hugo van de Kamp, John Rutten, Bernard Schutte, Bob Segaar en Herman Tenten. De leden hebben allen veel ervaring met de erkenning, waardering en (materiële / immateriële) zorg voor veteranen. Voor de behandeling van een klacht wordt de voorzitter bijgestaan door de twee commissieleden met de meest relevante ervaring en kennis in relatie tot de klacht. De klachtencommissie kan niet rechtstreeks door individuele veteranen worden aangesproken, maar is opgericht om veteranenorganisaties te assisteren bij de behandeling van klachten die bij hen zijn binnengekomen over de ontvangen nuldelijnsondersteuning. De klachtencommissie is te bereiken via het secretariaat van het Veteranen Platform info@veteranenplatform.nl.

Kwaliteit van de Nuldelijnsondersteuning

Het Veteranen Platform is met de steun van het vfonds in 2012 begonnen met een driejarig project om de nuldelijnsondersteuning van veteranen en hun relaties te versterken. Dit moet leiden tot het opzetten van een landelijk dekkend systeem van genormeerde nuldelijnsondersteuning. De kern wordt gevormd door een landelijk dekkend netwerk van opgeleide nuldelijnshelpers die onder andere zijn te bereiken via de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv). Momenteel zijn de opleidingen in volle gang en wordt hard gewerkt aan het waarborgen van de kwaliteit van het ondersteuningssysteem. Onderdeel van de kwaliteit is een goede klachtenprocedure voor veteranen die niet tevreden zijn over de ondersteuning door een nuldelijnshelper (of zijn/haar organisatie). Ontevreden veteranen moeten aankloppen bij de organisatie die de nuldelijnshelper heeft geleverd. In de meeste gevallen kan een goed gesprek uitkomst bieden. Maar helpt dat niet en wordt besloten om een formele klacht in te dienen, dan hebben de veteraan en de nuldelijnshelper recht op een zorgvuldige behandeling van deze klacht. Deze klacht wordt behandeld door de organisatie waar de nuldelijnshelper toe behoort. Om de organisatie te ondersteunen bij de behandeling van de klacht kan de organisatie desgewenst een beroep doen op de Centrale Klachtencommissie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform. Gedurende het Project kunnen ook de Ontmoetingscentra van het samenwerkingsverband VeteranenOntmoetingsCentra gebruik maken van de diensten van de klachtencommissie.

 

Fotobijschrift: vlnr: John Rutten, Herman Tenten, Hugo van de Kamp, Tanja ten Wolde, Bob Segaar, Loek Habraken, Mettes van der Giessen (ambtelijk secretaris), Bernard Schutte.

 

 

 

 


 

 

Krijgsmacht herdenkt gevallenen

 

 

 

Defensie herdenkt jaarlijks alle militairen en burgers van het Koninkrijk der Nederlanden die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens oorlogshandelingen en bij vredesmissies. Er zijn dan plechtigheden in heel Nederland en in het buitenland.

Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam leggen de Koning, de Minister van Defensie en de  Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Tom Middendorp met zijn 4 operationele commandanten een krans namens de krijgsmacht.

Militairen en oudgedienden uit de hele Defensieorganisatie verzorgen het ceremonieel, van erehaag tot kranswacht.

 

 

 

 


 

 

Minister Hans Hillen: schaderegeling voor veteranen

29 november 2011

Minister van Defensie Hans Hillen heeft in overleg met de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken de financiële middelen gevonden voor het treffen van een schadeloosstellingregeling voor zogenoemde oude veteranen. Dat schrijft Hillen vandaag aan de Tweede Kamer.

Het betreft hier een groep van militairen die voor 1 juli 2007 gewond is geraakt door het uitoefenen van de militaire dienst onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Met deze oplossing is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid voor de veteranen. Voor de militairen die na 1 juli 2007 gewond zijn geraakt, was al eerder een regeling getroffen.

Veteranenwet

Met de regeling is een bedrag van €110 miljoen gemoeid. Dit bedrag komt grotendeels ten laste van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Zoals besproken tijdens de behandeling van de Veteranenwet op 27 oktober streeft Defensie naar een vastgestelde regeling zodat deze snel kan worden uitgevoerd.

 

 

 

Veteraan heeft meerwaarde voor bedrijfsleven

 

 

 

Het bedrijfsleven zou zich nog meer moeten openstellen voor het aanbieden van stageplaatsen aan veteranen, zodat zij praktische ervaring opdoen bij hun aansluitende studies. Die oproep deed oud-marineofficier en bedrijfskundige Michiel Herkemij vanmiddag bij de zogenoemde Veteranenlezing in Den Haag.

Het Veteraneninstituut en de Stichting Nederlandse Veteranendag houden elk jaar zo’n lezing, dit keer in Madurodam. Ook Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede sprak de aanwezigen toe. Hij bepleitte een goede beeldvorming van veteranen. “Velen hadden deze ervaring niet willen missen. Zij hebben een toegevoegde waarde. Het rendement dat de militair als ervaring meeneemt van een uitzending kan op die manier weer terugstromen in de samenleving”, aldus Van Ede.

 

Steun

Herkemij onderstreepte dat nog eens. “Met twee gelijkwaardige kandidaten voor een functie kies je toch voor degene die al toonde dat hij onder grote druk kan presteren. Dit wordt ondersteund in het rapport nu blijkt dat 96% van de oud-militairen werk na Defensie vindt in de civiele sector. Maar ook 3 op de 10 veteranen heeft bij het verlaten van de dienst behoefte aan (om-)scholing. Defensie zou hier ook beter op in kunnen spelen met een betere loopbaanondersteuning.”