Laatse nieuws NOS 2e halfjaar 2016

Een terugblik op de laatste maanden van dit jaar.

Nuldelijnsondersteuning

Coördinatie:

Arie van den Broe    broekvda@veteranen.nl

Jos Leenheer            leenh328@gmail.com

 

De 6de Ontmoetingsdag Nuldelijnsondersteuningsysteem (OD NOS COM) is achter de rug.

Deze heeft plaats gevonden op zaterdag 29 oktober en werd gehouden in het Echos Home “Het Anker” in de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Omstreeks 11.00 uur werd iedereen welkom geheten door de “dagvoorzitter” coördinator NOS COM, Arie van den Broek, mede namens de vereniging Ex Act KM die vanaf de start samen met het COM deze dagen organiseert.

 

 

Er waren bijzondere gasten, te weten: Keety Heemskerk, LTZ2OC, hoofd van het bureau Mentale Doorzettingsvermogen en het Collegiaal Netwerk KM; wederom is Anniek Reiff aanwezig.

Tenslotte de nieuwe vice voorzitter van het COM, Piet Kruithof, om kennis te maken met het        NOS COM. Vandaag ook aanwezig Kees Jansen FOVAM (Federatie van Organisaties Voormalig &  Actief dienend Marinepersoneel), de DMRC en de SDM worden ook vertegenwoordigd.

Er zijn op dit moment 35 helpers vanuit het COM beschikbaar.

Bij de coördinator zijn op dit moment 2 zaken bekend, waarbij in een geval de hulp is ingeroepen van een collega coördinator door afstand en KM-betrokkenheid.

Een vraag tot slot betreft het uitkomen van het boek “De brandende kampongs van generaal Spoor: heeft iemand daar iets van gemerkt uit de veteranenwereld? Alleen Jos Leenheer bevestigt dit, maar in relatie tot het VOC Duin en Bollestreek..

Het woord wordt gegeven aan Keety. Zij belicht de verschillen en overeenkomsten tussen de Collegiale Netwerkers in operationele situaties en de nuldelijner in de PA-wereld.

TRiM is een van de twee pijlers in het collegiale netwerk: Trauma Risico Management. Dit treedt in werking bij een “potentieel schokkende gebeurtenis” waarbij netwerkers ondersteuning verlenen en de commandant adviseren. Het Collegiale Netwerk is de andere pijler. De netwerker kan in een later stadium in gesprek gaan met een collega indien er symptomen zijn van stagnering in het verwerken van een traumatische ervaring. Het werk van de nuldelijner lijkt hier het meest op, maar een belangrijk verschil is dat de gebeurtenis redelijk recent is. Bij de nuldelijner is dat veelal niet het geval en kan de aanleiding veel langer geleden zijn, het operationele aspect is eraf. Aan de hand van het opleidingsrooster wordt een vergelijking gemaakt met de nuldelijnstraining. De gesprekstechnieken zijn niet echt anders en diverse trainingen daarover ook niet. Bijkomende zaken kunnen wel verschillen. Zo komt o.a. suïcide nadrukkelijk aan de orde en dat levert ook wel enige discussie op. Er wordt gewezen op de App van 113 ten behoeve van hulp en advies bij (pogingen van) zelfdoding. De wens uit de groep is dan ook aan dit soort thema’s meer aandacht te besteden tijdens bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering. Deskundigheid op dit gebied hebben we zelf in huis o.a. met Anniek maar ook een voorganger van Keety. Dit zal zeker een vervolg hebben.

De lunch is verzorgd door het Home, traditioneel maar goed.

 

 

Na de lunch gaat Anniek nader in op het onderwerp Rapport (uitspreken zonder t) maken. Het is een vervolg op wat zij bij een vorige gelegenheid heeft gepresenteerd. Het gaat over aansluiten en verbinden – visueel = behang met een patroon wordt zodanig bevestigd dat het één geheel wordt. Waar communiceer je mee? Een veelheid van aspecten. Bewust zijn van jezelf en van de ander. Feedback geven: feitelijk, niet interpreteren. Veel van deze aspecten zijn herkenbaar uit de training, maar worden wel als een opfrisser en als aandachtspunten meegenomen.

Als afsluiter worden meer algemene zaken doorgenomen, waarbij ook wordt gesproken over ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging COM in relatie tot nuldelijns en buddy hulp, daarbij ook de activiteiten van DMRC, SDM en de ziekenboegen.

 

 

 

 

 

 

Nuldelijnsondersteuning Veteranen.

 

Links :      www.veteranenplatform.nl

                 www.disk-veteranen.nl

                 www.De-basis.nl

                 www.veteranenontmoetingscentra.nl